II AMATORSKI RAJD KONNY O PUCHAR BESKIDU WYSPOWEGO!

Puchar Beskidu Wyspowego » II AMATORSKI RAJD KONNY O PUCHAR BESKIDU WYSPOWEGO!

 

PROPOZYCJE

 

TOWARZYSKICH ZAWODOW W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

 

II PUCHAR BESKIDU WYSPOWEGO

 

Informacje ogólne:

 

Organizator:

Apacz-Robert Sławecki Mszana Górna 428

 

Termin:

26-27 kwietnia 2013

 

Miejsce zawodów:

Start i meta Apacz-Robert Sławecki Mszana Górna 428

 

Biuro zawodów:

konieapacz@onet.pl tel.668 537 813 lub 504281010

wpłaty na konto:BS Mszana Dolna 54 8808 0006 0010 0019 2750 0001

 

Kierownik zawodów:

Krzysztof Pstruś- tel 504281010

Eulalia Michalik– przewodnicząca

Anna Hadała

Grażyna Kańka

Andrzej Bereznowski – przewodniczący

Jacek Kańka

Marek Tischner

Danuta Warszawska-Głąb

 

Lekarz wet. zawodów:

Lekarz medyczny zawodów

 

Przepisy: Zawody rozgrywane będą zgodnie z niniejszymi propozycjami.

 

II. Program zawodów

 

ODPRAWA TECHNICZNA:

piątek 26 kwietnia 2013 godz. 19.00 Dom Wczasowy u Marysi Mszana Górna 77

Tel.18/331-53-41, 696-809-050

PRZEGLĄD WETERYNARYJNY:

sobota 27 kwietnia 2013 przy stajni Apacz Mszana Górna 428,

godzina przeglądu zostanie podania na odprawie

 

UDZIAŁ W ZAWODACH przewidziany jest dla JEŹDŹCÓW - AMATORÓW.

Jednakże dopuszcza się udział par (zawodnik i koń)

· aktualnie startujących w rajdach w zawodach szczebla regionalnego w klasie LL (do 20 km),

· po 3-letniej przerwie - jeśli startowały w wyższych klasach

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU :

 

1. Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 10 roku życia na kucach i od 12 roku życia na dużych koniach.

 

1.1. Dystans 30 km.

1.2. Tętno maksymalne 64 ud./min.

1.31. Po 10 km lotna bramka weterynaryjna.Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej –20 minut. Istnieje dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną.

1.4. Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8– 12 km/h;

W przypadku startu na kucach / małych koniach – prowadzona będzie dla tej grupy oddzielna klasyfikacja:

-prędkość dla kuców / małych koni 7 - 10 km/h

1.5. start indywidualny lub w grupach 2 – 3 osobowych;

1.6. czas przejazdu jest zamykany na linii mety;

1.7. punktacja

a) ruch:

bez zastrzeżeń (ocena A) – 5 pkt;

nieregularny (ocena B) – 3 pkt;

kulawy

– eliminacja;

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną:

· do 2 minut włącznie

- 5 pkt;

· powyżej 2 do 4 minut włącznie - 4 pkt;

· powyżej 4 do 6 minut włącznie - 3 pkt;

powyżej 6 do 8 minut włącznie - 2 pkt;

· powyżej 8 do 10 minut włącznie - 1 pkt;

 

· powyżej 10 minut

- 0 pkt;

e) suma punktów za powyższe parametry mnożona jest przez współczynnik uzyskanej prędkości (od 0,8 do 1,2);

f) przekroczenie normy czasu w górę i w dół o więcej niż 1 km/h powoduje eliminacje konia i zawodnika;

g) przekroczenie normy czasu w górę lub w dół o mniej niż 1 km/h powoduje naliczenie punktów karnych:

− prędkość 12,01 - 12,50 km/h – 1 pkt karny;

− prędkość 12,51 - 13,00 km/h – 2 pkt karne;

− prędkość 07,99 - 07,51 km/h – 1 pkt karny

− prędkość 07,50 - 07,00 km/h – 2 pkt karne;

 

h) Punkty bonifikacyjne za wrażenie ogólne (oceniane na przeglądzie wet.)

Wrażenie ogólne - pod uwagę będą brane 4 elementy: czystość konia , posłuszeństwo konia, strój zawodnika,

przedstawienie się pary na przeglądzie

Za każdy element można otrzymać max. po 1,0 punkcie bonifikacyjnym –

w skali od 0.0 do 1,0 pkt. bon., stopniując co 0,2

(0,0 – źle, 0,2-dopuszczająco, 0,4-dostatecznie, 0,6-dobrze, 0,8-bardzo dobrze, 1,0-celująco).

Łącznie 4 pkt. bon.

 

Punkty bonifikacyjne za wrażenie ogólne są dodawane do przemnożonego przez współczynnik prędkości

wyniku za parametry i ta suma stanowi ostateczny wynik zawodnika.

Wygrywa para, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów lepsze miejsce

zajmuje para, która ma krótszy czas wejścia na bramkę wet. Jeżeli oceny są dalej jednakowe, to wygrywa para z

wyższymi ocenami za ruch.

 

III. Informacje o trasie

Rajd rozgrywany na terenach Beskidu Wyspowego. Trasa wiedzie z Stajni Apacz kierunku góry Jasień przez

szczyt Gronia popod jasień powrotem szlakiem turystycznym w kierunku Mszany Dolnej zjazd z Dziurcoka

do stajni Apacz wyjazd w stronę Łętowego pasmem Ogorzałej i Ostrej powrót przez górę Witów i Spyrkową

do stajni Apacz. Trasa pośród lasów, łąk,: podłoże różnorodne z przewagą łąk – drogi leśne z korzeniami,

kamieniami, polne, możliwe miejscowe zaleganie warstw śniegu wyższych partiach trasy, drogi asfaltowe nie

przekraczające łącznie 2 kilometrów. Różnica wzniesień – ok.300m. Trasa na terenie Gminy Mszana Dolna na

trasie będą znajdować się punkty kontrolne.

 

IV. Warunki startu

Zawodnik

· musi być ubezpieczony od NNW na czas rajdu (można wykupić na odprawie technicznej)

· musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w tych zawodach.

· musi posiadać dokument tożsamości. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub

prawnych opiekunów na start w tych zawodach.

· w czasie rajdu zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą i buty z obcasem lub

strzemiona z noskiem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata.

 

Koń

·w rajdzie mogą brać udział konie, które ukończyły czwarty rok życia/48 miesięcy/.

Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wyźrebieniu)

· każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny ( paszport PZHK lub PZJ )

· koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie

· w przypadku kulawizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do rajdu.

· nie będą dopuszczone do rajdu konie z tętnem wyższym niż 64 ud/min.

· nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi wet. oraz konie stanowiące

zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.

 

V. Sprawy organizacyjne

Stajnie przygotowane od dnia 26 kwietnia 2013(piątek), od godz. 15.oo. Istnieje możliwość

wcześniejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem pod tel. 668537813.

Organizator zapewnia ściółkę i siano na czas zawodów.

Opłata startowa wynosi -150 zł na konto lub w dzień odprawy

Konie zgłoszone po 20 kwietnia br. mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych miejsc.

Wyżywienie i noclegi we własnym zakresie – rezerwacja noclegów w gospodarstwie agroturystycznym

u Marysi w odległości 1km od stajni tel. . 18/331-53-41, 696-809-050

Istnieje możliwość rozbicia namiotów na terenie stajni Apacz tel.668537813 , 504281010

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20. 04. 2013 r. na adres biura organizacyjnego:

 

VI. Inne informacje

Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,

luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych

podczas zawodów lub transportu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.

Organizator zapewnia flot’s dla koni, dyplomy, puchary i pamiątkowe nagrody rzeczowe.

Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rajdów długodystansowych odsyłamy

na stronę www.endurance.pl i do najnowszej książki p. Ewy Szarskiej „Konne rajdy

długodystansowe”.

 

VII. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

a. szczepienie podstawowe:

·pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień

·drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominające:

· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);

·żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 

VIII. Zakończenie zawodów i rozdanie nagród –

sobota 27. 04. 2013r, około godz. 18.oo (stroje galowe)

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane

współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i

transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru

konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także

podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów,

a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki

weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy

oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.